I Oceanhamnen planeras det för ett familje- och aktivitetsbad i fint läge med utsikt över Öresund.

Följ med på en resa till Oceanhamnen

Oceanhamnen har ett läge som inte många städer i landet kan skryta med. Området, som tidigare tillhört Helsingborgs Hamn, byggs i etapper med bostäder i bästa läge. Men när hela Oceanhamnen är fullt utbyggd kommer det även att finnas kontor, butiker, restauranger, service, ett badhus, kaj­promenader och parker.

Oceanhamnen byggs i fyra etapper. Den första etappen byggs nu för fullt och kommer att vara färdig sommaren 2022 med bland annat bostäder, kontor, restauranger, hotell och en grön park med lekplats som tidigare varit torrdocka. Här har barn fått bestämma tema, som går i djungelns tecken.

Etapp två innehåller ett bostadskvarter och en förskola. Planförslaget för tredje etappen har precis varit ute på samråd och omfattar flera publika anläggningar. Här planeras bostäder, badhus, idrottsanläggning, torg kantat av handel och service, parkeringshus, park och promenadstråk. Dessutom bevaras ett äldre hamnmagasin, som påminner om
hamnens historia.

Följ med på en resa till de olika delarna i området via bilden ovan.

– Oceanbadet är ett viktigt inslag i stadsdelen, säger Karin Kasimir, som är planarkitekt för området. Badet kommer att ha bassänger på 50 och 25 meter, men även mindre multibassänger och familjebad. Det blir hela Helsingborgs familje- och aktivitetsbad i fint läge med utsikt över Öresund.

Intill badet anläggs en park, Atlantparken, och Oceanhallen, som är en idrottsanläggning med plats för flera idrottshallar, samt ett parkeringshus.

Badet och idrottsanläggningens entréer ligger mot ett torg där även ett kringbyggt bostadskvarter är placerat. Torget kantas av handel och uteserveringar. Ytterligare två kringbyggda bostadskvarter syns på bilden, ett av dem är integrerat med dagligvarubutik och parkeringshus. Längst bort är en bostadslänga planerad, vars granne på andra sidan är ett äldre hamnmagasin, Magasin 405.

Hur många bostäder innehåller tredje etappen?
– Det blir cirka 260 bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, säger Karin Kasimir. Bostadskvarteren, där husen är mellan tre och sju våningar, har gröna vindskyddade och slutna gårdar, med en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Fasaderna utförs i tegel eller puts med en variation mellan olika byggnader, som ska stärka karaktären av kvartersstad och bli en modern fortsättning på Helsingborgs centrum.

Varför bevarar ni det gamla hamnmagasinet?
– Man kan säga att det är en viktig bärare av hamnens historia inom området. Magasin 405 byggdes 1945 och är det enda magasinet som finns kvar. Det är dessutom skyddat från rivning. Här blir det någon form av centrumverksamhet, mötesplatser, café, kontor eller utställningslokaler. Möjligen även bostäder.

Hur är det med parkering i området?
– I första etappen har vi löst det genom parkering under varje bostadskvarter. I tredje etappen löser vi det genom två parkeringshus – det ena som en mobilitetshubb med koppling till en dagligvarubutik, och ett Resursens hus med en inre lastkaj. Där tänker vi att omlastning av olika leveranser ska minska trafiken i stadsdelen, men också att det kan finnas bil- och cykelpooler, reparationsverkstad, och plats för leveranser av paket från e-handel, säger Karin Kasimir.

Trafik till och från området, hur har ni löst det?
– I dag är det en rondell vid infarten, men vi tittar på en lösning som är bättre anpassad både för trafiken till färjorna och till Oceanhamnen. Med cykel kommer man att nå stadsdelen via en gång- och cykeltunnel, som kommer upp vid entrétorget intill Oceanbadet.

Ni planerar även för en bro över till området?
– Ja det är en spektakulär bro för gående och cyklister som landar på torget i Oceanhamnens norra del. Härifrån blir det möjligt att snabbt nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C. Bron når även den planerade ”djungelparken” i torrdockan, och ska vara på plats sommaren 2021.

När kommer etapp tre att påbörjas?
– Förhoppningsvis börjar markarbetena i vissa delar nästa höst. Oceanhamnen är ett väldigt komplext projekt. Många yttre faktorer spelar in och måste utredas, som till exempel hamnverksamhet som pågår intill med industribuller och tung trafik, färjetrafik, närliggande reningsverk och stigande havsnivåer, säger Karin Kasimir. Men i slutänden får Helsingborg en stadsdel utöver det vanliga.

Text: Anders Post
3D arbetsmodell: Helsingborgs stad
Visionsbild: Horizone Studio