Översiktsplan 2021 och utvecklingsplan för stationsorter

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP2021. Planen var på samråd mellan januari och mars 2020 och målet är att den ska ut på granskning i början på 2021. Översiktsplanen beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt med fokus på tätorter och landsbygd utanför centrala staden och hur den bäst bidrar till hela kommunens utveckling. ÖP2021 fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Arbetet med utvecklingsplan för stationsorter sker parallellt med ny översiktsplan 2021 för hela Helsingborgs kommun. Under våren 2019 arrangerade Helsingborgs stad träffar på sju orter för att ta del av synpunkter från invånarna inför översiktsplanen; Kattarp, Ödåkra, Påarp, Mörarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck. Olika teman diskuterades, till exempel boende, service, grönska, rekreation, trafik och resor. Synpunkter som kom fram blev viktiga underlag i arbetet med den nya översiktsplanen.

Text: Anders Post